Menu witryny

Zaloguj si?Designed by:

Rower ?eba - Ustka Email
Wpisany przez Borys   
trasa-leba-ustka-1Prawdopodobnie jeden z najciekawszych fragmentów polskiego wybrze?a do przejechania na rowerze. Rowerowo trasa jest urozmaicona; od piasku i wydm, jazdy rowerem po pla?y, poprzez ?cie?k? rowerowa przez las iglasty i podmok?e okolice przybrze?nych jezior, po szlak przez klifowe wybrze?e poro?ni?te bukowym lasem. Urozmaicone wra?enia i doskona?y odpoczynek rowerowy na terenie S?owi?skiego Parku Narodowego.

 

Trasa rowerowa:  ?eba - Ustka
D?ugo??:                 oko?o 80km
Czas:                      8 godziny 
Data:                        Lipiec 2006
Trudno??:             3/5 (wydmy, jazda po pla?y, podjazdy pod klif
)

Kliknij tutaj, aby ?ci?gn?? pe?ny opis trasy i mapy

Tras? mo?na pokona? rowerem bez mapy, ?cie?ki i szlaki rowerowe s? dobrze oznaczone, cz??? wyprawy rowerowej biegnie po pieszym czerwonym szlaku. Przyda si? mapa przy pokonywaniu odcinka zaraz za Rowami, gdzie mo?na si? zagubi? i jakakolwiek forma pomocy z mapy jest przydatna. Nale?y pami?ta?, ze po?owa trasy biegnie przez S?owi?ski Park Narodowy, i obowi?zuj? nas zasady jak np. zakaz zej?cia ze szlaków. S?owi?ski Park Narodowy jest jednym z 23 parków narodowych w Polsce i jednym z 2 parków nadmorskich.

Wyje?d?aj?c z ?eby musimy podj?? decyzje, jak chcemy objecha? jezioro ?ebsko. Mo?na to zrobi? od strony l?du, wybieraj?c tym samym prostsz? i mniej m?cz?ca tras? przez ?arnowsk?, Izbic?, Kluki. Mo?na te?, zdecydowa? si? na jazd? po pla?y przez odcinek 12km. My wybrali?my opcj? wydm i pla?y.

?eba - Smo?dzi?ski Las
trasa-leba-ustka-2Z ?eby wyje?d?amy w kierunku na wej?cie do S?owi?skiego Parku Narodowego. Mu?my przekroczy? mostek i podjecha? g?ówn? droga. Po dokonaniu op?aty wje?d?amy do Parku. Pó?niej jedziemy za jedyna drog?, która prowadzi do wydm. Droga ta jest zat?oczona przez pieszych turystów i dzieci, tak?e musimy uwa?a? i jecha? ostro?nie. Na ko?cu drogi zaczyn si? podej?cie pod wydmy. Tutaj okazuje pierwszy raz okazuje si?, dlaczego ta trasa jest trudniejsza. Aby przedosta? si? dalej musimy wej?? (wci?gn?? po piasku) rowery na ??ck? Gór?, czyli najwi?ksza wydm? w parku, która ma 42 metry wysoko?ci. Wysoko?? mo?na spokojnie porówna? do 12 pi?trowego budynku mieszkalnego. W ramach testów mo?na sobie taki znale?? w okolicy i wci?gn?? na ostatnie pi?tro rower zapakowany sakwami. Ze szczytu rozci?ga si? wspania?y widok na inne wydmy i ca?o?? parku, wida? ca?e jezioro ?ebsko oraz olbrzymi fragment pla?y i morza. Wysi?ek si? na pewno op?aca, cho? nie jest on prosty.

trasa-leba-ustka-4Z wydm trasa dalej biegnie tylko pla??. Niestety nie da si? przejecha? dalej wzd?u? jeziora. Nast?pna operacje jest zej?cie z rowerem ob?o?onym sakwami z kompleksu wydm na pla??. Nie ma, na co liczy ? na zjechanie z wydm, rower zapada si? w sypki piasek. Trzeba go ci?gn?? za sob?. Po wej?ciu na pla?? przy odpowiedniej pogodzie, szczególno?ci stanie morza mo?na liczy? na jazd? po pla?y. Najlepiej jedzie si? rowerem po pla?y po silnych falach, jak morze si? uspokoi. Jest wtedy szerszy pas ubitego piasku. Je?eli fale s? zbyt mocne to podmywaj? one piasek i rowerze zapada si? w mokrym piasku. Je?eli morze jest spokojnie, to pas ubitego piasku do jazdy jest zbyt ma?y i albo zapadamy si? suchy piasek, albo jedziemy po wodze. Ka?dorazowe zjechanie na pla?e jest tragiczne dla naszego roweru i trzeba si? liczy? z tym, ze po zjechaniu z pla?y nale?y natychmiast rower sp?uka? i nasmarowa?. Pla?? doje?d?amy do pierwszego wi?kszego zej?cia i wchodzimy w las. Zej?cie b?dzie po mini?ciu wierzy wojskowej lub czego?, co mo?e by? latarni?. Wychodzimy na brzeg niedaleko parkingu w miejscowo?ci Czo?pino. My z Czo?pina przejechali?my do Smo?dzi?skiego lasu, gdzie nocowali?my w gospodarstwie agroturystycznym „Spokojne Ranczo” http://spokojneranczo.republika.pl/ Niesamowicie spokojne i urokliwe miejsce do sp?dzenia noclegu. Bardzo przyja?ni ludzie, którzy s?u?? pomoc? w ka?dej sprawie.

Smo?dzi?ski Las - Rowy
trasa-leba-ustka-5Wjazd na czerwony szlak rowerowy w Czo?pinie zaczyna si? naprzeciwko parkingu, tego bardziej oddalonego od pla?y. Szlak biegnie ubita droga przez las. Zd??aj? si? fragmenty piaszczyste rozje?d?one gdzieniegdzie przez samochody. Droga jest bardzo przyjemna jedziemy pomi?dzy jeziorami a morzem, w sosnowym lesie. Wida?, ze w trakcie du?ych opadów ca?o?? terenu mo?e by? bardzo bagnista. Po kilku kilometrach szlak rowerowy odbija w prawo i jedziemy starym lasem wzd?u? jeziora Do?gie Wielkie, przy którym mo?na znale?? k?adk? widokowa i podziwia? widok jeziora obro?ni?tego lasem w oko?o. Dalej szlak prowadzi nas obro?ni?tym lasem brzegiem jeziora Gardno, które ko?czy si? przy Rowach. Tutaj ju? ?cie?ka zaczyna by? oblegana przez turystów z Rowów, którzy chodz? tutaj na regularne spacery, lub korzystaj? z wypo?yczonych rowerów.

Rowy - Ustka
trasa-leba-ustka-3Z Rowów wyje?d?aj?c mo?emy pod??a? za czerwonym szlakiem, który odbija na asfalt, lub pojecha? do ko?ca miejscowo?ci i pojecha? piaszczysta droga przez las. Droga ta jest rozje?d?ona przez samochody terenowe i miejscami przejazd rowerem jest utrudniony i nieprzyjemny ze wzgl?du na zapadaj?ce si? ko?a i konieczno?? podprowadzenia roweru. Pó?niej wje?d?amy na chwile na asfalt i kierujemy si? za szlakiem w prawo. Nast?pnie asfaltem do ko?ca drogi, ca?y czas za czerwonym szlakiem. Pó?niej zaczynaj? si? problemy, bo szlak si? gubi i pojawia si? pieszy czerwony szlak, który si? s?abo oznaczony. My drog? odnale?li?my dzi?ki nawigacji satelitarnej GPS i dojechali?my do dalszej cz??ci szlaku pieszego. Tym pieszym szlakiem, który idzie wzd?u? samego klifu dojechali do Ustki. Co prawda nie jest to szlak rowerowy, ale mo?na przejecha?. Widoki i wra?enia s? niesamowite, poniewa? szlak idzie bukowym lasem wzd?u? brzegu i klifu. Ca?y czas mamy widok na morze z du?ej wysoko?ci. Szlak jest trudny, bo jest sporo podjazdów i zjazdów do w?wozów, kiedy niestety trzeba podprowadzi? rower. Wra?enia pozostaj? niesamowite. Jad?c pó?niej tym szlakiem doje?d?amy do centrum Ustki.

Je?eli macie swoje uwagi i do?wiadczenia z tej trasy, to zapraszamy do skomentowania tematu na forum:
http://nnl.pl/component/option,com_joomlaboard/Itemid,32/func,view/id,52/catid,5/

Wszelkie prawa zastrze?one. Teksty i zdj?cia s? w?asno?ci? ich autorów. Kopiowanie tekstu, cz??ci tekstu lub zdj?? bez zgody autora zabronione.

 
Joomla SEO powered by JoomSEF