Menu witryny

Zaloguj si?Designed by:

Trasa rowerowa EWI-10 Zarzecze Ma?e Email
Wpisany przez Cie?la   

"?róde?ko Objawjenia",u?ytek ekologiczny "Wronia Woda","Góra ?w. Genowefy", pomnik przyrody "?abi Staw",rezerwat jaskiniowy "W??e" 


 Trasa  ?róde?ko objawienia -  Wronia Woda - Góra ?w. Genowefy -  ?abi Staw - Rezerwat "W??e"
 D?ugo??  33km
 Czas  1 dzien
 Data  n/a
 Trudno??  1/5

Szlak rozpoczyna si? w przy szkole w Za??czu Ma?ym, sk?d wyje?d?amy na drog? publiczn? i kierujemy si? w prawo. Doje?d?amy do Cisowej i tam skr?camy w lewo w las. Jedziemy prosto ok. 3,5 km, skr?camy w prawo i doje?d?amy do wioski Kluski. Przeje?d?amy przez wiosk? i dalej prosto doje?d?amy do zabudowa? Grabowa, tu na skrzy?owaniu dróg skr?camy w lewo droga wiedzie wzd?u? lasu, przecinaj?c drog? asfaltow? wje?d?amy do wsi Ka?u?e. Przy jej ko?cu droga odbija w prawo, wje?d?amy w las i na skrzy?owaniu le?nych dró?ek skr?camy w prawo, nast?pnie w lewo i jeste?my przy ?róde?ku Objawienia . Wyje?d?aj?c z lasu przecinamy wie? Dzietrzniki, docieramy do wsi Syberia. Na drodze asfaltowej skr?camy w prawo w kierunku rzeki Warty i dalej wzd?u? rzeki  piaszczyst? drog? doje?d?amy do promu. Przeprawiamy si? na drug? stron? ( je?li nie b?dzie w?a?ciciela lub dla tych co nie chc? przeprawia? si? promem, istnieje mo?liwo?? przej?cia przez most - prosto drog? nad rzek? ( czarnym szlakiem) do wsi  Przywóz. Po znalezieniu si? na drugim brzegu rzeki pod??amy w kierunku u?ytku ekologicznego Wronia Woda(d?. ok. 6 km, mijamy by?? osad? Wiesagi).  Skr?caj?c w lewo doje?d?amy do Góry ?w. Genowefy (na drodze odbijamy w lewo - 1 km). Wracamy na szlak (który ??czy si? z pieszym ?ó?tym), docieramy do pomnika przyrody ?abi Staw ( kierujemy si? na prawo w gór? ). Nast?pnie docieramy do wsi Bobrowniki gdzie na rozwidleniu skr?camy w prawo, przechodzimy przez most i prosto kierujemy si? do rezerwatu W??e. Po zej?ciu z Góry Zelce skr?camy w lewo i piaszczyst? drog? prosto do wsi Cie?le ( Gligi mijamy po lewej stronie). Doje?d?amy do drogi g?ównej, skr?camy w lewo mijamy ko?ció?, na skrzy?owaniu w prawo i doje?d?amy do szko?y.
 
Joomla SEO powered by JoomSEF