Menu witryny

Zaloguj si?Designed by:

Rowerem na Bornholm Email
Wpisany przez Borys   
Bornholm jest Skandynawi? w pigu?ce. Jest tu najg?stsza w Danii sie? ?cie?ek rowerowych - (235 km oznaczonych CYKELVEJ), poprowadzonych w wiekszo?ci z dala od dróg. Biegn? one wzd?u? malowniczych, skalistych wybrze?y zachodnich, przez rolniczy i zalesiony ?rodek wyspy a? do piaszczystych pla? na po?udniowym - wschodzie. Mo?na tu zobaczy? z roweru urwiste wybrze?a, klify i piaszczyste pla?e. Fantastyczne krajobrazy dla rowerzystów - zarówno górzyste, pagórkowate, ale równie? i p?askie.

Trasa Rowerem po wyspie Bornholm
D?ugo?? 150 km
Czas 3 dni
Data Lipiec 2003
Trudno?? po?udnie wyspy 1/5, pó?noc wyspy 3/5

 

Bornholm - "Majorka Pó?nocy" - po?o?ony jest tylko 100 km od wybrze?y Polski. Ta ma?a wyspa ma 587 km2 i 150 km linii brzegowej, bardzo zró?nicowane wybrze?e, lasy, pla?e, wysokie ska?y. Powierzchnia wyspy unosi si? pólnocnemu - zachodowi, gdzie ogl?da? mo?na strome, granitowe klify o wysoko?ci nawet 70 metrów. W ka?dym zak?tku wyspy mo?na spotka? nietypowa faun? i flor? - dzi?ki ?agodnemu klimatowi na wyspie rosn? ro?liny jak winogrona, czy figi. Mieszka?cy s? bardzo przyja?ni, maja bardzo pozytywne nastawienie do Polaków, bo stanowimy obecnie du?a cze?? turystów. Wszyscy mówi? po angielsku wi?kszo?? po niemiecku, cze?? ju? nawet za wzgl?du na turystów nawet po Polsku (podstawy). Nie mieli?my problemów z przyj?ciem, czy jakimi? objawami nieuprzejmo?ci ze wzgl?du na narodowo??. ?cie?ki rowerowe to g?ównie asfalt na po?udniu, w centrum w lasach ?wir i ziemia. Koniecznie trzeba zabra? ?rodek do smarowania, po 2 dniach cze?? elementów zacznie nam skrzypie? od wilgoci i soli ze wzgl?du na blisko?? morza. Na wyspie nie wolno biwakowa? "na dziko" i rozstawia? namiotów gdzie nam si? podoba, jest du?a baza noclegowa. Dla rowerzystów - nie trzeba mie? kasków rowerowych. Jest bardzo bezpiecznie i spokojnie, wszyscy je?d?? bardzo wolno – wygl?da to dla nas Polaków wr?cz ?miesznie, jak jest pusta droga, a samochód jedzie 40km/h. Dania mimo przyst?pienia do Unii Europejskiej nie przyj??a polityki Euro. Waluta obowi?zuj?ca jest du?ska korona (DKK). Walut? spokojnie mo?na dymienic w jednym z portów, ze wzgl?du na ruch turystyczny kurs jest dosy? korzystny, na wyspie w wi?kszych miastach SA bankomaty i mo?na wyj?c gotówk? bez problemu. Mapy mozna dostac na miejscu za darmio, wyspa jest niewielka i nie trudno si? zgubi?. Przed wyjazdem warto odwiedzi? stron? http://www.bornholm.info/moduler/brochure/ I zamówi? sobie darmowa broszur? o Bornholmie z dok?adna mapk? rowerowa. Broszur? wysy?a za darmo centrum turystyki i jest ona dost?pna w j?zyku polskim. Dok?adne opisy ?cie?ek rowerowych i mapek miast i kempingów mo?na tez znale?? na stronie http://cykel.bornholm.info

 

Dzien 1
Etap 1) Ustka - Nexř
Jak si? dosta? z rowerem na Bornholm? W sezonie letnim naj?atwiej dosta? si? na Bornholm z Polski korzystaj?c z sezonowych po??cze? ze ?winouj?cia, Ko?obrzegu, Ustki i Dar?owa. Rejsy z Ko?obrzegu, Ustki i Dar?owa, promami i wodolotami, na które mo?na zabra? rower. Linia ?winouj?cie - Rřnne (prom pasa?ersko – samochodowy), kursuje jedynie w soboty. My p?yn?li?my z Ustki. Sympatyczny katamaran, du?y pok?ad z du?a ilo?ci? rowerów. Po??czenie jest szybkie – standartowo ok. 3-4 godzin, zale?y czy wodolot, czy statek i jaki jest wiatr. Pod warunkiem, ze nie trzeba akurat op?ywa? akwenu obj?tego jakimi? manewrami wojskowymi, co by?o w naszym przypadku. Poza tym trzeba pami?ta?, ze wyp?ywamy na pe?ne morze i jak jest wiatr to s? fale i b?dzie buja?. Nas wybuja?o maksymalnie, jak wszystkich na statku, warto zabra? aviaomain na wszelki wypadek. Koszt biletu ok 100z? w jedna stron?, ale jest wiele zni?ek rodzinnych i innych.Bilety warto zarezerwowa? wcze?niej, bo liczba miejsc jest ograniczona. Najlepiej poszuka? w sieci, co rok rozk?ady si? zmieniaj?, wiec nie podajemy danych. Informacji o po??czeniach mo?na szuka? na poni?szych stronach: http://www.kzp.man.pl/ http://www.polferries.pl/ http://www.zegluga.pl/
Etap 2) Nexř - Rřnne przez Dueodde
Startujemy z Nexř za znakami szlaku rowerowego. Przeja?d?ka rowerowa dostarcza niezapomnianych wra?e? dla mi?o?ników skandynawskiej zadbanej architektury. Jad?c przez mie?cin? mo?na podziwia? wiele sklepików, restauracji, ma?ych domków mieszkalnych. Wyje?d?amy poza zabudowania i prowadzimy si? za szlakiem. Oznaczenia ? super, trasy rowerowe maja w?asne wydzielone ?cie?ki i uwaga – w?asne znaki i kierunkowskazy okre?laj?ce nawet odleg?o?ci. Trasa rowerowa biegnie po polach, z super widokami na bia?e pla?e ci?gn?ce si? od Nexř, przez kurort Dueodde, a? po cel naszej trasy Rřnne. Po drodze mo?na podziwia? lokalne farmy i „straganiki”. Przy drogach, domach, czy na skrzy?owaniach dróg rowerowych mo?na zobaczy? straganiki z daszkiem, a na nich ?wie?e owoce, warzywa. Nigdzie nie ma osoby sprzedaj?cej, ani nawet dzwonka, ?eby kogo? zawo?a?. Zap?at? za towary nale?y w?o?y? do puszki. Ten system jest super, bo mo?na za niedu?a op?at? (ceny s? napisane przy warzywach) mo?na po drodze zrobi? zakupy, w sumie bez zsiadania z roweru. Trasa ci?gnie si? przez pola, cz??? ma?ych miejscowo?ci – droga idealnie prosta, nigdy nie wchodzi na drog? dla samochodów, s? oznaczenia i kierunkowskazy. Z ciekawostek po drodze mijamy cmentarz dla zwierz?t, oraz przeje?d?amy przy polu golfowym tu? przed Rřnne. Doje?d?amy do Rřnne, za oznaczeniami na mapce, która dostali?my w porcie w Nexř kierujemy si? na kemping. Jad?c ?cie?ka rowerowa trzeba jecha? i kierowa? si? na lewo. Kemping nie jest drogi – kosztowa? oko?o 40 koron du?skich. Jest czysto i ?wietne zaplecze. Pe?na kuchnia wraz naczyniami, du?e prysznice na monety. Bardzo kulturalnie i cicho. Nie ma opcji rozbicia si? nigdzie na dziko, jest to zakazane, wiec kempingów si? nie uniknie. Przy kempingu jest sklepik z podstawowymi rzeczami, ale mo?na ruszy? rowerem do miasteczka do sklepu

 

Dzien 2
Etap 3) Rřnne - Tejn  przez Hasle, Allinge
?cie?ka rowerowa z Rřnne wiedzie po bardzo malowniczej okolicy na pó?noc – do granitowych klifów Hammaren. Zaczynamy w mie?cie i jedziemy na pó?noc, po opuszczeniu granic miasta zacznie si? szlak, który wje?d?a w las. Trasa jest dosy? p?aska i drzewa daj? nam cie?. Po drodze mijamy miejscowo?? Hasle, gdzie od razu na pocz?tku pobytu mo?na skosztowa? lokalnego bornholmskiego przysmaku – t?ustych, letnich, w?dzonych ?ledzi. Przeje?d?aj?c przez Hasle po lewej stronie b?dziemy widzieli du?a wolna przestrze? z widokiem na morze. Na ?rodku stoj? stare w?dzarnie, w którym mo?na kupi? ryby i zje?? na miejscu. Dosy? sporo turystów. Dalej ?cie?ka rowerowa zje?d?a w dó? nad samo morze, na nisko po?o?on? pó?k? skalna, która wiedzie ?cie?ka rowerowa przy morzu. Po drodze malownicza rybacka wie? Helligpeder z miniaturowymi domkami rybackimi. Bardzo ciekawe miejsce do poznania klimatu starego Bornholmu. Za Helligpeder ?cie?ka rowerowa zaczyna si? stromo wspina? przez las do ostro strzelaj?cych w gór?, granitowych skal Jons Kapel. Do pó?nocnego kra?ca wyspy jest ju? wysokie i skaliste wybrze?e z niesamowitymi widokami, przypominaj?cymi wybrze?a Morza ?ródziemnego. Szlak i ?cie?ka rowerowa dojedziemy do jednej z najciekawszych budowli wyspy – do zamku Hammershus. Znajduje si? on na granitowym klifie, na wysoko?ci pond 70 metrów n.p.m. S? to ruiny zamku, który w ?redniowieczu by? najwi?ksza twierdza obronna w Pó?nocnej Europie. Ruiny mo?emy zwiedza? pieszo, niestety nie da si? tam wjecha? na rowerze. Rower mo?emy zostawi? na parkingu dla rowerów. Nie trzeba go zapina?, gdy? obok stoj? inne rowery z sakwami i sprz?tem i nikt si? nie przejmuje z?odziejami. Kolejne dziwne zjawisko, niespotykane w Polsce. Zamek jest dosy? powa?n? ruin?, poniewa? okoliczni mieszka?cy u?ywali cegie? z zamku do budowy swoich domów. Imponuj?ca jest jego wielko?? i powierzchnia. Widok z zamku na morze zapiera dech w piersiach. Pó?nocny kraniec Bornholmu – rejon przyl?dka Hammaren - jest terenem najbardziej wyniesionym i najbardziej malowniczym na ca?ej wyspie. Tutaj znajduj? si? nadmorskie kamienio?omy granitu Ringebakkerne. Podjazd jest bardzo ci??ki i na ich zwiedzanie najlepiej wybra? si? chyba pieszo wzd?u? oznakowanych szlaków. ?cie?ki s? zamkni?te dla rowerzystów. Szlaki wiod? wzd?u? nadbrze?nych skal poro?ni?tych kolczastymi krzewami i wrzosowiskami. Cz??? wyrobisk granitu zalana wod? i tworzy jeziorka otoczone kilkunastometrowymi pionowymi ?cianami skalnymi. Widok zapiera dech w piersiach. Pó?niej zje?d?amy w dó? i kierujemy si? na wschód w stron? Allinge. W Allinge mo?na zobaczy? piaszczysta pla?e ukryta w ska?ach. Po drodze mo?na obserwowa? tylko skaliste wybrze?e i fale rozbijaj?ce si? o skaliste brzegi. Kawa?ek za Allinge znajdujemy kamping po?o?ony nad samym urwiskiem. ?pimy w namiocie po?o?onym kilka metrów od miejsca, gdzie morze rozbija si? na dole o wystaj?ce ska?y.


Dzien 3
Etap 4) Allinge - Gudhejm przez Almindingen

Ostatnie widoki na skaliste wybrze?e i z Allinge zje?d?amy z wybrze?a i wje?d?amy rowerem w ?rodek wyspy do najwi?kszego na wyspie lasu Almindingen. Almindingen jest po?o?ony w centralnej cz??ci wyspy. To pot??ny kompleks le?ny. Almindingen stanowi te? obszar du?ej koncentracji malowniczych jezior na wyspie poprzecinanych wspaniale przygotowanymi trasami rowerowymi. Warto mi?dzy jeziorkami Store Grankule i Duedalsvandet obejrze? pozosta?o?ci prehistorycznych kurhanów i tajemniczych kamiennych kr?gów. Trasa to ubita ziemia, jest sporo podjazdów i ciekawych widoków na po?acie le?ne. Zataczamy ko?o i wracamy do Gudhjem, najbardziej malowniczo po?o?onej miejscowo?ci. Gudhjem – wie? rybacka u stóp nadbrze?nych wzgórz z kulminacja na górze Bokul wysokiej na 50 metrów. Znajduje si? tu doskona?y punkt widokowy na b i okolice. W miejscowo?ci pe?no jest stromych uliczek z kolorowymi, a nad morzem przyci?ga przysta? z licznymi stylowymi tawernami z wyborna kuchnia. Ten pas wybrze?a jest urozmaicony dolinami, dochodz?cymi niemal do morza. Pe?no jest dawnych urwistych dolin i nadbrze?nych parowów


Etap 5) Gudhejm - Nexř przez Svaneke
Jad?c dalej rowerem wzd?u? pó?nocnego wybrze?a docieramy do wsi Svaneke, po?o?onej w pó?nocno - wschodnim rogu wyspy. Znajduj? si? tu oryginalne, kolorowe, ma?e domy rybaków. Na uwag? w Svaneke zas?uguje oryginalnej konstrukcji wie?a ci?nie?, przypominaj?ca piramid?. Zosta?a wykonana wed?ug projektu bornholmskiego architekta Jřrna Utzona, który zaprojektowa? równie? s?ynny gmach opery w Sydney


Etap 6) Nexř - Kolobrzeg
Wracamy do Nexř, jad?c roweremw dó? z Svaneke. Trasa jest ciekawa, cho? jest ju? du?o bardziej p?asko. Doje?d?amy do portu i czekamy na wieczorny prom siedz?c na jednej z ?aweczek na skraju miasta. Wracamy promem do Ko?obrzegu. Postanawiamy zmieni? cel powrotu i przejecha?rowerem  jeszcze fragment Ko?obrzeg Koszalin na polskim wybrze?u oraz odwiedzi? znajomych, którzy s? w Mielnie. Na szcz??cie po 3 dniach morze jest bardziej spokojnie i podziwiamy zachód s?o?ca na górnym pok?adzie. Prom dop?ywa do Ko?obrzegu o 22, teraz tylko na pole namiotowe i spokojnie odsypiamy wspania?a wypraw? na rowerach.Je?eli macie swoje uwagi i do?wiadczenia z tej trasy, to zapraszamy do skomentowania tematu na forum:
http://nnl.pl/component/option,com_joomlaboard/Itemid,32/func,view/id,55/catid,5/


Wszelkie prawa zastrze?one. Teksty i zdj?cia s? w?asno?ci? ich autorów. Kopiowanie tekstu, cz??ci tekstu lub zdj?? bez zgody autora zabronione.

 

 
Joomla SEO powered by JoomSEF