Menu witryny

Zaloguj si?Designed by:

Email
Wpisany przez Osysko Micha?   
Zimowy Rajd Na HalendrowkeW widach Dunajca i Bia?ej wznosi si? oryginalny rozróg Wa?u - Halendrówki (523 m n.p.m.), wysuwaj?cy we wszystkich kierunkach kilka wysokich, jak na ten obszar pogórza, ramion – Lubinka (415 m n.p.m.), Wa? Rychwa?dzki (453 m n.p.m.), Wielka Góra (458 m n.p.m.), G?owa Cukru (415 m n.p.m.) Przez ten zawi?y topograficznie, poci?ty dolinami potoków i w?wozami krajobraz, urozmaicony licznymi wsiami i przysió?kami, wiedzie wiele ciekawych, wartych przebycia, szlaków pieszych i rowerowych.

 Trasa  Gromnik - Chojnik - Wa? - Jurasówka - Siemiechów - Gromnik
 D?ugo??  21,95 km.
 Czas  1 dzie?
 Data  30.12.2006
 Trudno??  3/5 

Gromnik - du?a wie? po?o?ona nad rzek? Bia??, 30 km. na po?udnie od Tarnowa, na granicy pomi?dzy Pogórzem Ro?nowskim i Pogórzem Ci??kowickim. W ramach projektu turystycznego „Odkrywanie Tajemnicy Pogórza” wytyczono tam wiele ciekawych szlaków rowerowych. Zach?cam do odwiedzenia pi?knych i wyj?tkowych terenów Pogórza.

Atrakcje turystyczne opisanej trasy: rozleg?e panoramy z Wa?u i Wielkiej Góry, zabytkowe drewniane ko?cio?y w Gromniku i Siemiechowie, wyci?g narciarski Jurasówka, c.w. z I Wojny ?wiatowej, Kamienio?om na górze Wa?.

Zimowy Rajd Na HalendrowkeDzie? moich urodzin by? równie wyj?tkowy jak sam solenizant - kilkustopniowy poranny mróz, kilka centymetrów ?niegu, pi?kne s?o?ce i b??kitne niebo - czasami cz?owiekowi tak niewiele potrzeba do szcz??cia;-) Decyzja by?a szybka - jad? na Halendrówk?! Zapakowa?em do plecaka aparat fotograficzny, lornetk?, picie i w drog?! W dolinach temperatura podskoczy?a powy?ej zera, wi?c droga by?a czarna i mokra. Prawdziwa ?lizgawka rozpocz??a si? na lokalnej drodze w Chojniku. Ale nic, „p?dz?” dalej 20 km/h po uje?d?onym, zlodzonym ?niegu. W Zagumniu skr?cam w lewo i zaczynam podjazd na po?udniowe rami? Wa?u. Spotykam zielony szlak turystyczny, który b?dzie mi towarzyszy? a? do samego szczytu. Mijam ostatnie zabudowania i wje?d?am w las. O?nie?one jod?y, cisza, nieprzetarty szlak i ja - jest pi?knie:-) Gdzieniegdzie wida? tropy ró?nych zwierzaków - mam tylko nadziej?, ?e ma?ych i nieg?odnych;-) Docieram do przysió?ka Podgórza?ki i atakuj? szczyt. Ponad 500 metrów wysoko?ci nad poziom morza robi swoje. Jest coraz wiecej ?niegu, a drzewa pokrywa malownicza szad?. W ko?cu jestem na wierzcho?ku! Wyci?gam mój „radziecki teleskop” i wypatruj? Tatr. S?, ale bardzo s?abo widoczne. To zamglenia nad Beskidem S?deckim zwiastuj? zmian? pogody.

    Zwijam stanowisko obserwacyjne i ?ó?tym szlakiem osi?gam gospodarstwo agroturystyczne pod Halendrówk?. Zjazd na prze??czk? miedzy Wa?em (525 m n.p.m.), a Jurasówka (458 m n.p.m.) to jedna z wi?kszych „atrakcji” dzisiejszego dnia. „Z dusz? na ramieniu” zasuwam na dó? wyboist?, poci?t? g??bokimi koleinami drog?. Hamuj?, czym sie da – hamulcami, peda?ami, ko?ami i nogami;-) ale na niewiele sie to zdaje. Pozostaje nadzieja, ?e pod ?niegiem nie czyha jaka? „pu?apka” i na ostrym zakr?cie nie wylec? w krzaki. Wreszcie robi si? bardziej p?asko. Jestem ca?y „utyt?any” ?niegiem. Doprowadzam si? jako tako do porzadku i „pruj?” dalej. Jeszcze tylko krótki, ale stromy podjazd i jestem na Jurasówce. Wyci?g jeszcze nieczynny. Szkoda, bo mia?em nadzieje, ?e sp?dz? tutaj Sylwestra. W?asciciel zapewnia, ?e robi? co moga, aby wyciag móg? ruszy? w pierwszym tygodniu stycznia. Tymczasem ja z lekkim niepokojem my?l? ju? o zje?dzie do Siemiechowa. I s?usznie, bo nieposypana droga l?ni lodem i ubitym ?niegiem. Ale co tam. ?yje si? tylko raz;-) Nie wiem, czy to dzi?ki szcz??ciu, czy umiej?tno?ciom;-) zjecha?em na dó? ca?y i niepo?amany;-) Oblepionym ?niegiem rowerem, z przemoczonym nogami, ale zadowolony, wraca?em do domu:-) P.S. Nie dorobi?em si? jeszcze cyfrówki, wi?c zdj?cia z rajdu mo?na obejrze? jedynie osobi?cie u w?a?ciciela;-)

Opisy innych wycieczek rowerowych po Beskidach i Pogórzu: 
http://republika.pl/moje_beskidy_mo/

Zdj?cia z Wielkiej Góry - Jurasówki: 
http://republika.pl/moje_beskidy_mo/Jurasowka.html

Wszelkie prawa zastrze?one. Teksty i zdj?cia s? w?asnoscia ich autorów. Kopiowanie tekstu, cz??ci tekstu lub zdj?? bez zgody autora zabronione.

 

 
Joomla SEO powered by JoomSEF