Menu witryny

Zaloguj si?Designed by:

Email
Wpisany przez Andrzej G   
Pogórze Ci??kowickie rozci?ga si? na pó?noc od Beskidu Niskiego. Od zachodu s?siaduje z Pogórzem Ro?nowskim, a od wschodu z Pogórzem Strzy?owskim. Najwy?szym grzbietem górskim w obszarze Pogórza jest Pasmo Brzanki i Liwocza. To w?a?nie Pasmo (wraz z okolicami) oferuje wspania?e mo?liwo?ci uprawiania kolarstwa górskiego.

 Trasa: p?tla Jas?o - g. Liwocz - g. Brzanka - Biecz - Jas?o 
 D?ugo??: ok 85 km 
 Czas: 1 dzie?
 Data: Sierpie? '05 
 Trudno??:  3/5


Trasa przypadnie do gustu wszystkim lubi?cym d?ugie i strome podjazdy rowerowe, szybkie i niebezpieczne zjazdy a tak?e osobom zainteresowanym architektur? drewnian? i cmentarzami wojskowymi z okresu Wielkiej Wojny.

Polecam zaopatrzy? si? w map? "Beskid Niski i Pogórze" wyd. PPWK, która obejmuje ca?y opisany rejon.
Etap 1: Jas?o - Krajowice - D?brówka - Ujazd - Liwocz (562 m n.p.m.)

Z Jas?a wyruszamy ul. Mickiewicza w stron? zak?adów Gamrat, dalej przez D?brówk?, a? do wsi Ujazd (ok 10 km, ca?y czas asfalt). W Uje?dzie skr?camy w lewo (niebieska tabliczka Liwocz 4,5 km). Przez pierwszy kilometr podje?d?amy asfaltem (miejscami nieco trudno). Tu? przed lasem zaczyna si? gruntowa, w miar? szeroka droga. Jedziemy ni? do szczytu Liwocza (miejscami podjazd jest bardo stromy). Istnieje te? druga mo?liwo?? podjazdu na rowerze na Liwocz od tej strony. Przed tablic? Ujazd skr?camy w lewo, w strom? asfaltow? drog? (na ?ó?ty szlak). Potem ca?y czas ?ó?tym a? na szczyt.Na szczycie Liwocza wzniesiono kilka lat temu paskudn? betonow? konstrukcj?, któr? wie?czy du?y krzy?. Budowla ma jeden atut - platform? widokow?, z której mo?na podziwia? Pogórza, Beskidy a przy sprzyjaj?cych warunkach atmosferycznych nawet Tatry. B?d?c na Liwoczu nie zapomnijcie o tej atrakcji :P Rower proponuj? wytaszczy? ze sob? na gór?, jako ?e kr?ci si? tam (szczególnie w ciep?e weekendy) dosy? du?o ludzi i nigdy nic nie wiadomo...


Etap 2: Ma?y Liwocz (463m n.p.m.) - "Rysowany Kamie?" - Wiszowa (409m n.p.m.) - Gilowa Góra (503m n.p.m.) - Krzy?owa (514m n.p.m.) - "Ostry Kamie??" - Brzanka (534m n.p.m.) - Jod?ówka

Z Liwocza jedziemy rowerem dalej (przez nast?pne 24 km) ?ó?tym szlakiem az pod szczyt Brzanki. Po drodze napotykamy liczne (nieraz bardzo strome) zjazdy i podjazdy idealne dla roweru. Generalnie to wspania?y odcinek dla mi?o?nikow XC. Pod Brzank? kierujemy si? w lewo za niebieskim szlakiem (?ó?ty dalej biegnie prosto). Czeka nas teraz ok. 2 km szybki, pocz?tkowo gruntowo - szutrowy, potem afaltowy zjazd rowerem do wsi Jod?ówka.

Etap 3: Rzepiennik Biskupi - Ro?nowice - Binarowa - Biecz - Siepietnica - Podlas - Serwoniec - Opacie - Jareniówka - Jas?o

Trzymaj?c si? ca?y czas niebieskich znaków docieramy w ko?cu do Rzepiennika Biskupiego, gdzie kierujemy si? w lewo (opuszczamy niebieskie znaki). Teraz kilkunastokilometrowy odcinek nieco pofa?dowanej drogi. We wsi Binarowa, po lewej stronie przy drodze stoi gotycki drewniany ko?ció?. W 2003 roku zosta? on wpisany na list? UNESCO. Docieramy do drogi nr 28 (odcinek Biecz - Jas?o). Skr?camy w lewo (kierunek Jas?o).  W Siepietnicy kierujemy si? w lewo w stron? Lisowa (podjazd). Mijamy serwoniec, B?czal, Opacie a? w ko?cu za Jareniówk? wyje?d?amy w Ja?le. Tu zamyka si? ca?a p?tla.


Tras? mo?na modyfikowa? na wiele sposobów. Ju? sam rejon góry Liwocz jest ciekawy, gdy? istnieje co najmniej kilkana?cie sposobów wjazdu i zjazdu rowerem  ze szczytu.
Co do ?ó?tego szlaku, to opuszczej?c go wcze?niej ni? w okolicy Brzanki, natrafimy np. na du?e ska?ki w urowej, czy te? drewniany ko?ció?ek we wsi Czermna.
Mo?na te? znacznie wyd?uzy? ca?? p?tl?. Z Jas?a jedziemy w stron? Krosna, na wzniesieniu za szpitalem skr?camy w lewo (znak "Gorajowice 1"). Jedziemy pocz?tkowo asfaltowym podjazdem, potem lekki zjazd (ca?y czas prosto w stron? lasu). Po wjechaniu do lasu szutrowy (dosy? stromy) podjazd rowerowy  prowadzi na rozleg?? polan? pod Babi? Gór?. Skr?camy w lewo za kapliczk?. Po ok 500 m p?askiego szutru nast?puje szybki, miejscami asfaltowy zjazd na rowerze. Na skrzy?owaniu jedziemy w lewo (w stron? Ko?aczyc). We wsi Bie?dziadka warto zobaczy? ciekawy cmentarz wojskowy z I wojny (foto). W Kolaczycach napotykamy ?ó?ty szlak wiod?cy na Liwocz i Brzank?.

Wszystkie nazwy miejscowo?ci i szczytów pochodz? ze wspominanej mapy, wi?c nie powinno by? problemów.

Wiecej tras i fotek na stronie www.magurabike.com
Zapraszam!


 
Wszelkie prawa zastrze?one. Teksty i zdj?cia s? w?asno?ci? ich autorów. Kopiowanie tekstu, cz??ci tekstu lub zdj?? bez zgody autora zabronione.
 
 
Joomla SEO powered by JoomSEF